Nếu bạn đang tìm cơ quan cấp giấy phép kinh doanh để thực hiện xin cấp giấy phép kinh doanh thì hãy tham khảo bài viết sau đây của Kế toán Đại Tín. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn tại đây!

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ở đâu?
Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh ở đâu?

Điều 13. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh

Theo quy định hiện hành tại Điều 13 của Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

 1. Cơ quan được phép cấp đăng ký kinh doanh được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi chung là cấp tỉnh) và ở các đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được gọi chung là cấp huyện), trong đó bao gồm:
 2. a) Thuộc cấp tỉnh là: Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây được gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Ở các phòng đăng ký kinh doanh có thể tổ chức tại các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh của các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh. Điều đó giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép kinh doanh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh theo số thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các cấp thấp hơn, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cũng có một số điểm khác biệt. Do đó các doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn cấp cho phù hợp với công ty của mình.

 1. b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và sở hữu con dấu riêng.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

 1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 4. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp.
 5. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 6. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định này.
 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định này.
 8. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.
 3. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
 4. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết;
 5. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.
 6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định này.
 7. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *