Skip to content
Home » Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế TNCN. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc bắt buộc và là nghĩa vụ của các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế.

Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài thông tin hữu ích liên quan đến tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN . Vì đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thì việc kê khai quyết toán thuế là điều bắt buộc.

” alt=”Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN” width=”600″ height=”395″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705012106/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-02-qtt-tncn.jpg” />
Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN
Mục lục
hiện

Thuế thu nhập cá nhân là gì ?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền được trích từ tiền lương hoặc các nguồn thu nhập khác để nộp vào ngân sách nhà nước. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc bắt buộc và là nghĩa vụ của các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế.

Có gì mới trong chính sách thuế khi thực hiện QTT ?

Chính sách quyết toán thuế sẽ có sự thay đổi nhất định qua từng năm. Dưới đây là một vài thay đổi mới nhất khi thực hiện QTT mà bạn nên biết:

  • Bổ sung khoản thu nhập không chịu thuế: Khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động cung cấp miễn phí cho lao động tại khu công nghiệp, các khu kinh tế, địa bàn những nơi có kinh tế khó khăn
  • Các trường hợp phải khai quyết toán thuế : Tất cả các cá nhân, tổ chức có thu nhập thuộc diện chịu thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không đều có nghĩa vụ thực hiện kê khai quyết toán thuế cho chính bản thân hoặc cho cá nhân có ủy quyền.
  • Bổ sung các trường hợp không phải khai quyết toán thuế: Các cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế. Các đại lý, cửa hàng bảo hiểm, xổ số,… đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không cần quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dưới đây là các bước hướng dẫn quyết toán thuế cá nhân qua các mẫu đơn của chính phủ.

Bước 1 :

  • Cài đặt phần mềm kê khai thuế ( QTTNCN V3.3.1 hoặc HTKK 3.8.1 )
  • Chọn mẫu 02/QTT-TNCN
  • Điền các nội dung trong tờ khai => Kiểm tra => Kết xuất

Bước 2 :

  • Truy cập theo đường link canhan.gdt.gov.vn và chọn Quyết toán thuế
  • Giao diện chuyển sang chức năng gửi file. Điền thông tin đầy đủ và chọn file tờ khai 02/QTT-TNCN => Xác nhận => Gửi

Bước 3 :

  • Sau khi xác nhận đã gửi tờ khai online bạn cần chuẩn bị giấy tờ để nộp cho cơ quan thuế
  • Một số giấy tờ bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN ; bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN ; chứng từ khai khấu trừ thuế TNCN.

Lưu ý :

Khi đi nộp thuế tại cơ quan thuế cần mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư để xuất trình. Nếu cá nhân có số tiền thuế cần nộp thêm thì có thể nộp tại kho bạc nhà nước, ngân hàng phối hợp truy thu. Nếu trong trường hợp có số thuế đề nghị hoàn thì hãy đợi quyết định của cơ quan thuế.

Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Dưới đây là mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN. Bạn có thể tham khảo mẫu 02/QTT-TNCN và xem hướng dẫn điền mẫu.

Mẫu số: 02/QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

.   /    /2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………….

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a] Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: …………………..  [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] [22] VNĐ
a Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam [23] VNĐ
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24] VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định [25] VNĐ
b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26] VNĐ
2 Số người phụ thuộc [27] Người
3 Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28] VNĐ  
a Cho bản thân cá nhân [29] VNĐ
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [30] VNĐ
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [31] VNĐ
d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [32] VNĐ
e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33] VNĐ
4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34] VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ [35] VNĐ
6 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40] [36] VNĐ
a Đã khấu trừ [37] VNĐ
b Đã tạm nộp [38] VNĐ
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39] VNĐ
d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm [40] VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] [41] VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế [42] VNĐ
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác [43] VNĐ
8 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ
[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
[44] VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
[45] = [35]-[36]-[41] < 0
[45] VNĐ  
a Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] [46] VNĐ
Trong đó: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế [47] VNĐ
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác [48] VNĐ
b Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] [49] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải mẫu 02/QTT-TNCN mới nhất 2021

Để tải mẫu 02/QTT-TNCN mới nhất hiện nay, bạn vui lòng nhấn vào nút Download để tải mẫu 02/QTT-TNCN nhé.” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705012106/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705012106im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705012106im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Để việc quyết toán thuế trở nên dể dàng hơn, hãy sử dụng dịch vụ kế toán của Kế toán Đại Tín chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì chúng tôi có thể giúp bạn cân đối kế toán tốt nhất.

Trên đây là thông tin về mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2021. Bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng.

> Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, 133 và 107

> Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133

> Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *