Skip to content
Home » Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26/AC TT 39

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26/AC TT 39

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định riêng. Đối với doanh nghiệp, hóa đơn là một trong những loại giấy tờ quan trọng. Thông thường, kế toán sẽ thực hiện đối soát các chi tiêu thông qua báo cáo sử dụng hóa đơn từ các bộ phận. Vậy để biết cách điền mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn như thế nào thì cùng đọc bài viết dưới đây nhé!

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn chi tiết nhất
Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn
Mục lục
hiện

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn là gì?

Đối với doanh nghiệp, hóa đơn là một trong những loại giấy tờ quan trọng. Thông thường, kế toán sẽ thực hiện đối soát các chi tiêu thông qua báo cáo sử dụng hóa đơn từ các bộ phận. Vì vậy các bộ phận cần trình lên mẫu báo cáo sử dụng hóa hơn khi có yêu cầu. Để việc đối soát và kiểm tra nhanh chóng, hiệu quả, mẫu báo cáo cần chuẩn xác.

Mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định riêng. Nhưng chung quy thì nếu bạn kiểm soát tốt việc báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ giúp công ty bạn cân đối kế toán rất nhiều. Nếu bạn lo lắng thì sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi.

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

                             Quý……….năm……

Tên tổ chức (cá nhân):……………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Đơn vị tính: Số

STT Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hóa đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ
Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
Số lượng đã sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy
Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số
lượng
Số Số
lượng
Số Từ số Đến số Số
lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hóa đơn
GTGT
Hóa đơn
bán hàng
Phiếu
XKKVCNB

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…………, ngày……….. tháng………. năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Tải mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn mới nhất 2021

icon download

Cách ghi mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn

Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách điền một vài thông tin tiêu biểu trong tờ mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn để giúp bạn có thể tự điền một cách chính xác nhất.

 • [06] Ký hiệu mẫu hóa đơn: đây là chi tiết thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số hiệu, số thứ tự mẫu của hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).
 • [07] Ký hiệu hóa đơn: đây là dấu hiệu phân biệt được tạo bởi hệ thống các chữ cái tiếng Việt và hai chữ số cuối của năm.
 • [08] Tổng số: điền tổng số lượng hóa đơn trong kho vào đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ.
 • [09] Số tồn kho đầu kỳ: điền theo tổng số hoá đơn đầu tiên.
 • [10] Số tồn đầu kỳ: điền theo số hoá đơn cuối cùng.
 • [11] Số mua/phát hành trong kỳ: điền theo số hoá đơn đầu tiên trong cùng một ký hiệu hoá đơn mua/phát hành trong kỳ.
 • [12] Số mua/phát hành trong kỳ: điền theo số hoá đơn cuối cùng trong cùng một ký hiệu hoá đơn mua/phát hành trong kỳ.
 • [13] Tổng số sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ – Từ số: điền theo số hoá đơn đầu tiên trong cùng một ký hiệu hoá đơn đã sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ trong kỳ.
 • [14] Tổng số sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ – Đến số: điền theo số hoá đơn cuối cùng trong cùng một ký hiệu hoá đơn đã sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ trong kỳ.
 • [15] Tổng số sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ – cột Cộng: điền tổng số lượng hoá đơn đã sử dụng, xoá bỏ, mất, hủy trong cùng cột ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [16] Số lượng đã sử dụng: điền tổng số lượng hoá đơn đã sử dụng trong cùng một ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [17] Xóa bỏ – cột Số lượng: điền tổng số lượng hoá đơn đã xoá bỏ trong cùng Ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [18] Xóa bỏ -cột Số: liệt kê tất cả các số hoá đơn đã xoá bỏ trong cùng ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [19] Mất – cột Số lượng: điền tổng số lượng hoá đơn đã mất trong cùng một cột ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [20] Mất – cột Số: liệt kê tất cả các số hoá đơn đã mất trong cùng một Ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [21] Huỷ – cột Số lượng: điền tổng số lượng hoá đơn đã huỷ trong cùng một Ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [22] Huỷ – cột Số: liệt kê tất cả các số hoá đơn đã huỷ trong cùng Ký hiệu hoá đơn trong kỳ.
 • [23] Tồn cuối kỳ – cột Từ số: điền số hoá đơn đầu tiên trong cùng Ký hiệu hoá đơn còn lại chưa sử dụng trong kỳ.

Qua những hướng dẫn vừa rồi, hy vọng rằng bạn có thể tự mình điền tờ mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn một cách dễ dàng.

> Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

> Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 chuẩn nhất

> Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất

> Cách tính thuế công ty TNHH và các loại thuế phải nộp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *