Skip to content
Home » Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, 133 và 107

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, 133 và 107

Mẫu đề nghị thanh toán theo thông tư 200 là mẫu giấy tờ dùng trong các trường hợp như mua hàng, chi trả bảo hiểm cho công ty,… đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán.

Hiện nay có nhiều mẫu giấy đề nghị thanh toán khác nhau theo từng thông tư của bộ tài chính. Cùng tìm hiểu nội dung và cách lập mẫu giấy đề nghị thanh toán qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây!

” alt=”Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133″ width=”600″ height=”450″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233418/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-giay-de-nghi-thanh-toan-thong-tu-133.jpg” />
Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133
Mục lục
hiện

Nội dung chuẩn trong giấy đề nghị mới nhất năm 2021

Giấy đề nghị thanh toán có nhiều mẫu khác nhau, tuy nhiên nhìn chung chúng đều có cùng các nội dung sau:

 • Góc trái giấy đề nghị thanh toán cần ghi rõ họ tên đơn vị và bộ phận.
 • Họ tên và chức vụ của người xét duyệt giấy đề nghị thanh toán cần ghi rõ. Chức danh này có thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Ghi rõ ràng đầy đủ họ tên và chức vụ của người đề nghị thanh toán
 • Ghi rõ nội dung cần thanh toán
 • Ghi rõ số tiền bằng chữ và số cần thanh toán.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán có thể là chuyển khoản hay tiền mặt. Nếu là chuyển khoản cần nêu rõ nội dung số tài khoản ngân hàng và tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng.
 • Nguồn kinh phí: Có thể là chi phí quản lý dự án hoặc quản lý công ty
 • Số lượng chứng từ và hóa đơn kèm theo.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200 mới nhất 2021

Đây là mẫu 05 – TT giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200. Tải về nhấn nút Download.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233418/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 mới nhất 2021

Đây là mẫu 05 – TT giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133. Tải về nhấn nút Download.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233418/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107 mới nhất 2021

Đây là mẫu C42-BB giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107. Tải về nhấn nút Download.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220704233418/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220704233418im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Một số nội dung cần lưu ý khi lập giấy đề nghị thanh toán

Khi lập giấy đề nghị thanh toán, bạn cần phải lưu ý những điều sau:

 • Mẫu giấy đề nghị thanh toán được lập và có hiệu lực khi trùng với phương thức hạch toán kế toán của doanh nghiệp
 • Giấy đề nghị thanh toán được xem là hợp lệ khi cá nhân bỏ tiền túi ra thực hiện các công việc và hoạt động dưới sự đồng ý và cho phép của cấp trên. Nếu cấp dưới tự ý bỏ tiền ra hoạt động thì phần đề nghị thanh toán này sẽ bị bác bỏ, hoặc cần thương lượng trước khi lập phiếu.
 • Mẫu giấy đề nghị thanh toán còn được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp thanh toán chậm lương cho người lao động.
 • Giấy đề nghị thanh toán không nằm trong danh mục xét duyệt chi phí, nhưng đây là thủ tục thanh toán mà chế độ kế toán áp dụng.
 • Mẫu giấy đề nghị thanh toán có hiệu lực khi điền đầy đủ nội dung, có chữ ký của các bộ phận liên quan kiểm tra xét duyệt, có đính kèm các loại hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Cần lưu ý rằng tùy theo phương thức hạch toán kế toán mà nhân viên sẽ sử dụng mẫu giấy đề nghị thanh toán khác nhau. Nhưng nếu muốn thống nhất thì bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán để chúng tôi thay bạn thống nhất các mẫu biểu và giấy tờ.

Trên đây là những nội dung liên quan đến mẫu giấy đề nghị thanh toán hãy tải về nhé!

> Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 và 133

> Mẫu TK3-TS theo QĐ 505 tờ khai tham gia BHYT, BHXH

> Mẫu 02/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *