Skip to content
Home » Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất

Bạn cần phải làm giấy xin giấy phép kinh doanh đúng chuẩn thì việc thẩm định mới thuận lợi và suôn sẻ. Từ đó cần các mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất, cụ thể như: Mẫu giấy đăng ký giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân. Mẫu giấy đăng ký làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Mẫu giấy đăng ký làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cho bạn về mẫu này thông qua bài viết sau đây.

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất 2021 với đầy đủ các thông tin
Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất 2021
Mục lục
hiện

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất 2021

Bạn cần phải làm giấy xin giấy phép kinh doanh đúng chuẩn thì việc thẩm định mới thuận lợi và suôn sẻ. Cụ thể các mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:

Mẫu giấy đăng ký giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………..

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)………………………………………….. Fax (nếu có): …………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): …………………………..

 1. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………….

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp:………………………………..

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có)………………………………………….. Fax (nếu có): …………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): …………………………..

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
 2. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………../…………../…….…. Nơi cấp: …………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: …………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………… Giới tính:……………………………………………

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………/…………./……………..…..Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
 2. Danh sách thành viên góp vốn
STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức Ghi chú
 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………../………………../……………. Nơi cấp: ………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỒ PHẦN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại :…………………………………………………… Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………….

Tổng số cổ phần: ………………………………………………………………………………………………..

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….. Giới tính:…………………………………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………/……………./……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký công ty hợp danh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):
 2. Danh sách thành viên hợp danh
STT Tên thành viên hợp danh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Quốc tịch Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Tải mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất 2021

Để download mẫu giấy phép kinh doanh mới nhất 2021, bạn có thể tải file khi nhấn vào nút Download bên dưới.

tải xuống biểu tượng

Thay vì tự tay làm đăng ký gpkd vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, bạn có thể sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Kế toán Đại Tín chúng tôi. Dịch vụ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức mà chi phí cực kì rẻ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính là văn bản bằng giấy hay điện tử ghi lại tất cả những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Trên thực tế thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ví von giống như giấy khai sinh của một doanh nghiệp. Vai trò của văn bản này nhìn chung vô cùng quan trọng và rất cần thiết. 

Một doanh nghiệp chỉ có thể bắt đầu đi vào hoạt động sau khi đã sở hữu được “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Thêm nữa, tùy vào mỗi loại hình mà doanh nghiệp lựa chọn mà mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh sẽ hoàn toàn khác nhau.

Thông tin được thể hiện văn bản hầu hết đều giống nhưng vẫn có rất nhiều chỗ thay đổi. Bên trong giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ có những thông tin khái quát nhất. 

Trên thực tế Giấy chứng nhận kinh doanh chỉ được cấp bởi cơ quan hành chính công Nhà nước. Trên đó sẽ ghi lại những thông tin về loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn. Ngoài ra còn có giới thiệu chi tiết về cách thức vận hành của doanh nghiệp.

Văn bản này có tác dụng bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của Nhà Nước, đồng thời bảo vệ đơn vị kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất 2021 với đầy đủ thông tin
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tra cứu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở đâu?

Rất nhiều bạn thắc mắc không biết nên tra cứu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở đâu? Bạn hoàn toàn có thể tra cứu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hoặc có thể tra cứu nhanh thông qua đường link sau: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Tra cứu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2021
Tra cứu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung được chia thành 5 phần chính. 5 phần này tương ứng với những mục sau đây: 

 • Mã số doanh nghiệp: Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số hoàn toàn riêng biệt để có thể nhập vào hệ thống thông tin điện tử về doanh nghiệp của Chính Phủ. Ngoài ra, mã số này còn có tác dụng hỗ trợ cơ quan thẩm quyền quản lý các sai phạm, hỗ trợ các thủ tục liên quan tới vấn đề thẩm quyền và giúp tạo sự khác biệt quan trọng giữa mọi doanh nghiệp khác.
 • Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp thường sẽ được viết dưới 3 dạng bao gồm: tên Tiếng Việt, tên Tiếng Anh, tên viết tắt ( nếu có).
 • Thông tin về trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại hotline, Email cùng một số thông tin cơ bản khác mang tính chất đặc thù.
 • Thông tin về con số vốn điều lệ mà công ty đã đăng ký khi làm giấy phép đăng ký kinh doanh, mọi tài sản được quy về VNĐ.
 • Tên đầy đủ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp, sẽ có quy định về số lượng cũng như cách thức lựa chọn người đại diện khác nhau.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung được chia thành 5 phần rất rõ ràng và chi tiết
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung được chia thành 5 phần

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với những doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính. Còn đối với hộ kinh doanh cá thể thì sẽ được cấp giấy tại UBND Quận, huyện nơi đặt trụ sở.

Thông thường, mỗi tỉnh sẽ sở hữu 1 trụ sở của phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Trong đó ở 2 thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. HCM sẽ có tối đa 3 trụ sở thực hiện nhiệm vụ thực hiện những thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tại khu vực của mình.

Trên đây là mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất mà chúng tôi tổng hợp được. Trường hợp bạn không có thời gian để điền mẫu cũng như làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này hãy sử dụng dịch vụ của Kế Toán Đại Tín.

Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng có được mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh mà không tốn nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra, chúng tôi còn mang đến cho bạn giải pháp về kế toán thuế và các vấn đề về thành lập công ty tốt nhất.

> Thủ tục làm giấy phép kinh doanh khách sạn

> Các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *