Skip to content
Home » Các mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư mới nhất

Các mẫu phiếu xuất kho theo các thông tư mới nhất

Mẫu phiếu xuất kho là biên bản để doanh nghiệp theo dõi số lượng hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp. Căn cứ vào số lượng hàng hóa xuất ra theo mẫu phiếu xuất kho để có quyết định hạch toán chi phí và kiểm tra mức tiêu hao vật tư. Hiện tại có nhiều mẫu phiếu xuất kho khác nhau, nhưng chuẩn nhất là phiếu xuất kho mới nhất theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính.

Nhờ có phiếu xuất kho mà việc quản lý công cụ dụng cụ, hàng hóa, hóa đơn… của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Cùng theo dõi nội dung của các loại mẫu phiếu xuất kho này qua bài viết dưới đây!

” alt=”Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 mới nhất” width=”600″ height=”442″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003331/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/05/mau-phieu-xuat-kho-thong-tu-133.jpg” />
Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 mới nhất
Mục lục
hiện

Phiếu xuất kho là gì?

Mẫu phiếu xuất kho là biên bản để doanh nghiệp theo dõi số lượng hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp. Căn cứ vào số lượng hàng hóa xuất ra theo mẫu phiếu xuất kho có thể hạch toán chi phí và kiểm tra mức tiêu hao vật tư. Hiện tại có nhiều mẫu xuất kho khác nhau, nhưng phổ biến nhất là phiếu xuất kho theo thông tư 133, 200, c31, hay 132 của Bộ Tài Chính.

Phương pháp và cách ghi phiếu xuất kho chuẩn

  • Góc bên trái phiếu xuất kho phải có tên đơn vị và bộ phận xuất kho. Phải có dấu mộc đỏ của công ty thì phiếu xuất kho mới có hiệu lực. Phiếu xuất kho có thể lập cho một hoặc nhiều sản phẩm, công cụ dụng cụ, vật tư… cùng lúc, dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
  • Nội dung phiếu xuất kho cần ghi rõ các thông tin như họ tên người nhận, đơn vị, mã số phiếu xuất, ngày lập phiếu, lý do xuất kho…
  • Trên các cột A, B, C, D điền các thông tin về số thứ tự, tên nhãn hiệu và quy cách sản phẩm, mã số quy định, đơn vị tính của sản phẩm.
  • Trên các cột 1 điền nội dung số lượng vật tư, hàng hóa, sản phẩm mà đơn vị nhận yêu cầu, cột 2 là số lượng thực tế xuất ra sẽ ít hơn hoặc bằng khối lượng hàng hóa yêu cầu, cột 3, 4 ghi đơn giá.
  • Dòng cộng chỉ thực hiện tính tổng của cột số 4. Tổng số tiền viết bằng chữ cần ghi rõ ràng bằng tiếng Việt số tiền tổng ở phía trên.
  • Số chứng từ gốc kèm theo sẽ bao gồm các chứng từ liên quan đến nội dung xuất kho
  • Phiếu xuất kho cần có 3 liên, trên phiếu cần có chữ ký của các bộ phận liên quan như giám đốc, người nhận, thủ kho, kế toán và người lập phiếu. Phiếu xuất kho được lưu trữ tại nơi lập phiếu liên 1, thủ kho giữ liên 2 và người nhận vật tư sẽ giữ liên 3.

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

 

Đơn vị:……………….

 

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: …………………………….. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

                                               Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 (word và excel)

Để tải file mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 exel và word, bạn nhấn vào nút Download.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003331/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705003331im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705003331im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Việc xuất kho như thế nào cần phải rõ ràng để công ty có thể kiểm soát tốt hàng hóa nhập vào và lấy ra. Chính vì vậy cần sử dụng dịch vụ kế toán để chúng tôi thay bạn kiểm soát toàn bộ quá trình kế toán kho cho bạn.

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……

Số: ………………………….

Nợ ………………………..

Có ………………………..

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………………. Địa chỉ (bộ phận):…………………………………

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm………………………………………………………………

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu cầu Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………

    Ngày….tháng…..năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 (word và excel)

Để tải file mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 exel và word, bạn nhấn vào nút Download.

” sizes=”(max-width: 303px) 100vw, 303px” srcset=”” alt=”icon download” width=”303″ height=”120″ data-src=”https://web.archive.org/web/20220705003331/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png” data-srcset=”https://web.archive.org/web/20220705003331im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download.png 303w, https://web.archive.org/web/20220705003331im_/https://ketoandaitin.vn/wp-content/uploads/2021/04/icon-download-300×120.png 300w” />

Các doanh nghiệp khi lựa chọn mẫu để lập phiếu xuất kho cần kiểm tra doanh nghiệp mình thực hiện hạch toán theo thông tư nào để tải về cho chính xác. Trên đây là nội dung về các mẫu phiếu xuất kho mới nhất chuẩn theo quy định của bộ tài chính.

> Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước

> Mẫu C1-11/NS thư tra soát theo thông tư 84

> Mẫu giấy ủy quyền mới nhất chuẩn nhất 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *