Skip to content
Home » Cập Nhật Liên Tục Trong Sql Server

Cập Nhật Liên Tục Trong Sql Server

Hành trình tự học SQL Server cùng MCI - Buổi 14 - FOREIGN KEY + ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

Update Cascade Sql Server

Cập nhật dữ liệu tự động với Update Cascade trong SQL Server

Update Cascade là một tính năng quan trọng trong SQL Server cho phép cập nhật dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ liên quan. Khi dữ liệu trong bảng cha thay đổi, các giá trị tương ứng trong các bảng con cũng sẽ được cập nhật một cách tự động. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cập nhật dữ liệu liên quan giữa các bảng trong cùng một giao dịch. Dưới đây là một số điểm quan trọng để hiểu về Update Cascade trong SQL Server.

Giới thiệu về Update Cascade trong SQL Server

Update Cascade là một trong những tính năng quan trọng của SQL Server được sử dụng để cập nhật dữ liệu tự động giữa các bảng có mối quan hệ. Nếu một bảng con có mối quan hệ với một bảng cha thông qua khóa ngoại, khi giá trị của cột trong bảng cha thay đổi, SQL Server sẽ tự động cập nhật các giá trị tương ứng trong bảng con.

Cách thiết lập quan hệ cascade giữa các bảng trong SQL Server

Để thiết lập quan hệ cascade giữa các bảng trong SQL Server, chúng ta cần sử dụng các hạn chế và điều kiện. Cụ thể, khi tạo bảng con, chúng ta cần sử dụng từ khóa FOREIGN KEY để tạo ra một quan hệ giữa bảng cha và bảng con. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng từ khóa ON UPDATE CASCADE trong câu lệnh tạo bảng con để tự động cập nhật các giá trị khi dữ liệu trong bảng cha thay đổi.

Cách sử dụng từ khóa ON UPDATE CASCADE để cập nhật dữ liệu liên quan trong SQL Server

Để sử dụng từ khóa ON UPDATE CASCADE để cập nhật dữ liệu liên quan trong SQL Server, chúng ta cần bổ sung câu lệnh ALTER TABLE và sử dụng từ khóa ON UPDATE CASCADE. Cụ thể, ta có thể thực hiện như sau:

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name
FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES parent_table (parent_column_name)
ON UPDATE CASCADE;

Khi câu lệnh này được thực hiện, SQL Server sẽ tự động cập nhật các giá trị trong bảng con khi dữ liệu của bảng cha thay đổi.

Hiểu rõ về phương thức cập nhật dữ liệu trong các bảng liên quan với Update Cascade

Khi sử dụng Update Cascade trong SQL Server, phương pháp cập nhật dữ liệu sẽ được thực hiện tự động. Khi dữ liệu trong bảng cha thay đổi, SQL Server sẽ tự động tìm các giá trị tương ứng trong bảng con và cập nhật chúng theo quy tắc được xác định bởi quan hệ giữa các bảng. Việc này sẽ giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bảng và tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cập nhật dữ liệu.

Điều kiện và giới hạn của Update Cascade trong SQL Server

Update Cascade cho phép cập nhật dữ liệu trong các bảng có mối quan hệ trong SQL Server. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng Update Cascade có thể gây ra rủi ro nếu không được sử dụng đúng cách. Vì vậy, cần xác định rõ các điều kiện và giới hạn của Update Cascade khi sử dụng. Một số giới hạn được áp dụng khi sử dụng Update Cascade trong SQL Server bao gồm:

– Chỉ cập nhật các hàng trong bảng con có giá trị phù hợp trong bảng cha.
– Số lượng hàng cập nhật có thể bị giới hạn theo cấu hình máy chủ hoặc thuộc tính của bảng.
– Nếu giá trị khóa ngoại không tồn tại trong bảng cha, việc cập nhật sẽ không được thực hiện.

Tổng quan về các phương thức khác nhau để cập nhật dữ liệu với Cascade trong SQL Server

Ngoài Update Cascade, SQL Server cũng cung cấp một số phương thức khác để cập nhật dữ liệu với Cascade. Các phương thức này bao gồm Delete Cascade, On Update Set Null, On Update Set Default và On Update Set Action. Mỗi phương thức có cách thức hoạt động và tác động khác nhau đối với dữ liệu liên quan.

Các trường hợp sử dụng Update Cascade trong SQL Server

Update Cascade có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong SQL Server. Một ví dụ phổ biến là khi cần cập nhật thông tin của một khách hàng trong bảng cha và các đơn hàng của khách hàng đó trong bảng con cùng được cập nhật. Bằng cách sử dụng Update Cascade, ta có thể tự động cập nhật thông tin khách hàng trong bảng đơn hàng khi có bất kỳ thay đổi nào trong bảng khách hàng.

Lợi ích và rủi ro của việc sử dụng Update Cascade trong SQL Server

Sử dụng Update Cascade trong SQL Server có nhiều lợi ích như giảm thiểu công sức và thời gian cập nhật dữ liệu liên quan, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các bảng và giúp duy trì tính nhất quán của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng Update Cascade cũng có thể gây ra rủi ro nếu không được sử dụng đúng cách. Vì vậy, cần cân nhắc và áp dụng Update Cascade một cách thận trọng để tránh các tác động không mong muốn đến cơ sở dữ liệu.

FAQs

1. ON UPDATE CASCADE MySQL là gì?

ON UPDATE CASCADE trong MySQL là một tính năng cho phép cập nhật dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ giữa nhau. Khi giá trị của cột trong bảng cha thay đổi, các giá trị tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động cập nhật.

2. On UPDATE CASCADE là gì?

On UPDATE CASCADE là một tính năng trong SQL Server cho phép cập nhật dữ liệu tự động giữa các bảng có mối quan hệ liên quan. Khi giá trị của cột trong bảng cha thay đổi, các giá trị tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động cập nhật.

3. DELETE CASCADE MySQL là gì?

DELETE CASCADE trong MySQL là một tính năng cho phép xóa dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ giữa nhau. Khi một hàng trong bảng cha được xóa, các hàng tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động xóa.

4. CASCADE SQL Server là gì?

CASCADE trong SQL Server là một tính năng cho phép thực hiện các hành động liên quan tự động khi có thay đổi trong bảng cha. Điều này bao gồm cả cập nhật (UPDATE) và xóa (DELETE) dữ liệu trong các bảng con.

5. On DELETE CASCADE là gì?

On DELETE CASCADE là một tính năng trong SQL Server cho phép xóa dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ liên quan. Khi một hàng trong bảng cha được xóa, các hàng tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động xóa.

6. DELETE CASCADE SQL Server là gì?

DELETE CASCADE trong SQL Server là một tính năng cho phép xóa dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ giữa nhau. Khi một hàng trong bảng cha được xóa, các hàng tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động xóa.

7. ON DELETE SQL là gì?

ON DELETE SQL là một truyền tải trong SQL Server để xác định hành động nào sẽ xảy ra khi một hàng trong bảng cha được xóa. ON DELETE CASCADE là một tùy chọn, nghĩa là các hàng tương ứng trong các bảng con cũng sẽ được tự động xóa khi hàng cha bị xóa.

8. DELETE CASCADE PostgreSQL là gì?

DELETE CASCADE trong PostgreSQL là một tính năng cho phép xóa dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ giữa nhau. Khi một hàng trong bảng cha được xóa, các hàng tương ứng trong bảng con cũng sẽ được tự động xóa.

Tổng kết

Update Cascade trong SQL Server là một tính năng quan trọng cho phép cập nhật dữ liệu tự động trong các bảng có mối quan hệ. Điều này giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bảng và tiết kiệm thời gian và công sức trong việc cập nhật dữ liệu liên quan. Tuy vậy, việc sử dụng Update Cascade cần được áp dụng một cách thận trọng và hiểu rõ các điều kiện và giới hạn của tính năng này để tránh các tác động không mong muốn đến cơ sở dữ liệu.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: update cascade sql server ON UPDATE CASCADE MySQL, On UPDATE CASCADE là gì, DELETE CASCADE MySQL, CASCADE SQL Server, On DELETE CASCADE là gì, DELETE CASCADE SQL Server, ON DELETE SQL, DELETE CASCADE PostgreSQL

Chuyên mục: Top 86 Update Cascade Sql Server

Hành Trình Tự Học Sql Server Cùng Mci – Buổi 14 – Foreign Key + On Delete Cascade, On Update Cascade

Xem thêm tại đây: ketoandaitin.vn

On Update Cascade Mysql

ON UPDATE CASCADE trong MySQL là một tính năng mạnh mẽ giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. Trên thực tế, khi cập nhật giá trị của một hàng trong bảng gốc, tất cả các hàng liên quan đến nó trong các bảng phụ sẽ được cập nhật tự động theo giá trị mới. Điều này giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và loại bỏ công việc thủ công của việc cập nhật dữ liệu liên quan.

Để hiểu rõ hơn về các khái niệm và cách thức hoạt động của ON UPDATE CASCADE trong MySQL, chúng ta hãy đi vào chi tiết.

1. Cú pháp của ON UPDATE CASCADE:

Để áp dụng tính năng ON UPDATE CASCADE cho một liên kết ngoại trong MySQL, bạn cần sử dụng cú pháp sau:

ALTER TABLE tên_bảng
DROP FOREIGN KEY tên_khóa_ngoại,
ADD FOREIGN KEY (cột_liên_kết)
REFERENCES tên_bảng_gốc(cột_gốc)
ON UPDATE CASCADE;

Trong đó, tên_bảng là tên bảng chứa khóa ngoại, tên_khóa_ngoại là tên chỉ mục của khóa ngoại, cột_liên_kết là cột trong bảng hiện tại được liên kết với cột_gốc trong bảng gốc.

2. Cách thức hoạt động của ON UPDATE CASCADE:

Khi giá trị của một hàng trong bảng gốc được cập nhật, MySQL sẽ tuân thủ theo các bước sau:

– MySQL xác định tất cả các hàng trong bảng phụ mà có giá trị trong cột liên kết trùng với giá trị đã cập nhật trong bảng gốc.
– MySQL cập nhật các hàng có giá trị trùng khớp trong bảng phụ theo giá trị mới trong bảng gốc.

3. Ví dụ về ON UPDATE CASCADE:

Để thấy rõ hơn cách thức hoạt động của ON UPDATE CASCADE, hãy xem xét ví dụ sau:

Bảng gốc “users”:
+—-+———-+———+
| id | username | country |
+—-+———-+———+
| 1 | John | USA |
+—-+———-+———+

Bảng phụ “orders”:
+—-+———+————+
| id | user_id | order_date |
+—-+———+————+
| 1 | 1 | 2022-01-01 |
+—-+———+————+

Trong ví dụ này, bảng “orders” có một khóa ngoại là “user_id” để liên kết với cột “id” trong bảng “users”. Nếu chúng ta áp dụng ON UPDATE CASCADE, khi cập nhật giá trị của cột “id” trong bảng “users” thành 2, giá trị của cột “user_id” trong bảng “orders” cũng sẽ được cập nhật tự động thành 2.

Sau khi áp dụng ON UPDATE CASCADE:
Bảng gốc “users”:
+—-+———-+———+
| id | username | country |
+—-+———-+———+
| 2 | John | USA |
+—-+———-+———+

Bảng phụ “orders”:
+—-+———+————+
| id | user_id | order_date |
+—-+———+————+
| 1 | 2 | 2022-01-01 |
+—-+———+————+

Như bạn thấy, giá trị của cột “user_id” trong bảng “orders” đã được cập nhật theo giá trị mới của cột “id” trong bảng “users”.

4. Câu hỏi thường gặp (FAQs):

Q: Tôi có thể áp dụng ON UPDATE CASCADE cho nhiều khóa ngoại trong cùng một bảng không?
A: Có, bạn có thể áp dụng ON UPDATE CASCADE cho nhiều khóa ngoại trong cùng một bảng. Điều này giúp giữ cho dữ liệu giữa các bảng liên quan đến nhau được đồng bộ.

Q: Tôi có thể sử dụng ON UPDATE CASCADE trong trường hợp xóa dữ liệu không?
A: Không, ON UPDATE CASCADE không áp dụng cho việc xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn tự động xóa các hàng liên quan khi xóa hàng gốc, hãy sử dụng tính năng ON DELETE CASCADE thay thế.

Q: Tôi có thể huỷ cấu hình ON UPDATE CASCADE cho một khóa ngoại đã tồn tại không?
A: Có, bạn có thể huỷ cấu hình ON UPDATE CASCADE cho một khóa ngoại đã tồn tại bằng cách sử dụng lệnh ALTER TABLE và thay thế ON UPDATE CASCADE bằng ON UPDATE RESTRICT. Việc này sẽ ngăn cản sự cập nhật tự động của các bảng phụ khi giá trị của hàng gốc thay đổi.

Q: ON UPDATE CASCADE có thể gây hiệu ứng lồng nhau không?
A: Có, ON UPDATE CASCADE có thể gây ra hiệu ứng lồng nhau khi một cột được cập nhật, và sau đó tác động đến các cảnh báo hoặc trước đó được cập nhật.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tính năng ON UPDATE CASCADE trong MySQL. Hi vọng rằng bạn đã có được cái nhìn tổng quan về cách sử dụng ON UPDATE CASCADE để đồng bộ dữ liệu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

On Update Cascade Là Gì

On UPDATE CASCADE là gì và các câu hỏi thường gặp

Trong công nghệ cơ sở dữ liệu, On UPDATE CASCADE là một thuộc tính quan trọng được sử dụng trong quá trình tạo khóa ngoại (foreign key), để tự động cập nhật các dữ liệu liên quan khi có sự thay đổi trong khóa chính của bảng.

Khi sử dụng On UPDATE CASCADE, mọi thay đổi về khóa chính của bảng sẽ được ứng dụng vào các bảng liên quan trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ giữa các bảng.

Ví dụ, giả sử chúng ta có hai bảng là “Customers” và “Orders”. Bảng “Orders” chứa một khóa ngoại (foreign key) trỏ đến bảng “Customers”. Khi một khách hàng của chúng ta thay đổi thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc số điện thoại, nếu chúng ta sử dụng On UPDATE CASCADE, thay đổi này sẽ tự động được áp dụng vào bảng “Orders” mà không cần phải thao tác thủ công. Điều này giúp đảm bảo các đơn hàng liên quan vẫn chứa thông tin chính xác của khách hàng sau khi có sự thay đổi.

Có một số lưu ý quan trọng khi sử dụng On UPDATE CASCADE:

1. Nền tảng hỗ trợ: On UPDATE CASCADE có sẵn trên hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL, Oracle và SQL Server. Tuy nhiên, hãy kiểm tra tài liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể bạn đang sử dụng để xác định liệu nó có hỗ trợ tính năng này hay không.

2. Quyền truy cập: Để sử dụng On UPDATE CASCADE, người dùng phải có quyền thực hiện các thao tác cập nhật trên cơ sở dữ liệu. Điều này bảo đảm rằng chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể thay đổi dữ liệu và tránh sai sót không đáng có.

3. Cẩn thận với các quan hệ phức tạp: Trong trường hợp có các quan hệ phức tạp được xây dựng giữa các bảng, việc sử dụng On UPDATE CASCADE có thể gây ra sự nhầm lẫn và không đáng kỳ vọng. Vì vậy, trước khi sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng các quan hệ đồng bộ giữa các bảng đã được thiết lập một cách chính xác.

4. Hiệu suất và hiệu năng: Việc sử dụng On UPDATE CASCADE có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cơ sở dữ liệu. Khi có sự thay đổi về khóa chính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ phải thực hiện các hoạt động cập nhật trên các bảng liên quan, điều này có thể làm chậm trễ quá trình cập nhật dữ liệu.

Một số câu hỏi thường gặp về On UPDATE CASCADE:

1. On UPDATE CASCADE và On DELETE CASCADE có khác nhau không?
Cả hai thuộc tính đều tự động cập nhật dữ liệu trong các bảng liên quan. On UPDATE CASCADE được kích hoạt khi khóa chính của bảng được cập nhật, trong khi On DELETE CASCADE được kích hoạt khi có xóa dữ liệu từ bảng.

2. Tại sao nên sử dụng On UPDATE CASCADE?
Sử dụng On UPDATE CASCADE giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ dữ liệu giữa các bảng. Nó loại bỏ nhu cầu phải thủ công cập nhật dữ liệu trong các bảng liên quan và giảm nguy cơ sai sót.

3. Khi nào nên tránh sử dụng On UPDATE CASCADE?
Khi có các quan hệ phức tạp giữa các bảng hoặc khi cần kiểm soát chặt chẽ quá trình cập nhật dữ liệu, sử dụng On UPDATE CASCADE có thể gây ra nhầm lẫn và hiệu suất kém.

4. Có cách nào khác để cập nhật dữ liệu trong các bảng liên quan?
Có, một cách khác là sử dụng các hàm hoặc thủ tục lập trình để cập nhật dữ liệu cho các bảng liên quan. Tuy nhiên, điều này yêu cầu người dùng phải thực hiện bước cập nhật dữ liệu một cách thủ công và có thể làm tăng nguy cơ sai sót.

Kết luận, On UPDATE CASCADE là một tính năng quan trọng trong công nghệ cơ sở dữ liệu giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ giữa các bảng. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trong việc sử dụng tính năng này và hiểu rõ các quy tắc và giới hạn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Delete Cascade Mysql

DELETE CASCADE MySQL là một tính năng quan trọng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm DELETE CASCADE, cách nó hoạt động và lợi ích của việc sử dụng nó trong MySQL. Bài viết cũng sẽ bao gồm một phần câu hỏi thường gặp để đảm bảo hiểu rõ hơn về tính năng này.

DELETE CASCADE là một điều kiện trong MySQL cho phép việc xóa dữ liệu liên quan từ các bảng khác nhau một cách tự động. Khi một bản ghi trong bảng chính được xóa, toàn bộ các bản ghi liên quan trong các bảng con cũng sẽ bị xóa mà không yêu cầu tác vụ xóa riêng biệt. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ, giả sử chúng ta có hai bảng trong cơ sở dữ liệu: “users” và “orders”. Bảng “orders” chứa thông tin về các đơn hàng có liên quan đến người dùng trong bảng “users” thông qua khóa ngoại (foreign key). Nếu chúng ta có một thuộc tính khóa ngoại trong bảng “orders” với thiết lập DELETE CASCADE, khi một người dùng trong bảng “users” bị xóa, toàn bộ các đơn hàng liên quan trong bảng “orders” cũng sẽ bị xóa mà không cần thực hiện bước xóa riêng biệt.

Cú pháp để thêm DELETE CASCADE cho một khóa ngoại là:

ALTER TABLE child_table
ADD FOREIGN KEY (column_name)
REFERENCES parent_table (column_name)
ON DELETE CASCADE;

Việc sử dụng DELETE CASCADE có nhiều lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng tính năng này trong MySQL:

1. Tự động xóa dữ liệu liên quan: DELETE CASCADE giúp đảm bảo rằng các dữ liệu liên quan trong các bảng con sẽ được xóa một cách tự động. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người quản trị cơ sở dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.

2. Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: Việc thực hiện các tác vụ xóa riêng biệt trên nhiều bảng có liên quan có thể tốn rất nhiều tài nguyên hệ thống. Bằng cách sử dụng DELETE CASCADE, chúng ta chỉ cần thực hiện một câu lệnh xóa duy nhất để xóa dữ liệu liên quan từ tất cả các bảng con, điều này giảm thiểu tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

3. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu: Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu phức tạp, việc giữ cho dữ liệu nhất quán là một thách thức. DELETE CASCADE giúp đảm bảo rằng khi một bản ghi chính được xóa, toàn bộ dữ liệu liên quan đều được xóa đồng thời. Điều này đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và giúp tránh việc có các bản ghi dư thừa hoặc không liên quan trong cơ sở dữ liệu.

Tuy có nhiều lợi ích, DELETE CASCADE cũng cần được sử dụng cẩn thận để tránh xóa dữ liệu quan trọng một cách không chủ đích. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp để giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng DELETE CASCADE:

1. Làm sao để biết rằng một bảng đã có thiết lập DELETE CASCADE cho khóa ngoại?
– Bạn có thể sử dụng câu lệnh SHOW CREATE TABLE để xem định nghĩa của bảng. Nếu tùy chọn DELETE CASCADE được cung cấp trong bảng con, bạn sẽ thấy mã DELETE CASCADE trong định nghĩa của khóa ngoại.

2. Làm sao để vô hiệu hóa DELETE CASCADE cho một khóa ngoại?
– Để vô hiệu hóa DELETE CASCADE cho một khóa ngoại, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để chỉnh sửa định nghĩa của khóa ngoại và loại bỏ tùy chọn DELETE CASCADE.

3. DELETE CASCADE có thể dẫn đến việc xóa dữ liệu quan trọng không?
– Đúng, nếu DELETE CASCADE được sử dụng một cách cẩu thả, nó có thể dẫn đến việc xóa dữ liệu quan trọng một cách không chủ đích. Vì vậy, nên sử dụng tính năng này cẩn thận và đảm bảo rằng bạn đã đánh dấu đúng các bảng con phù hợp.

Tổng kết, DELETE CASCADE trong MySQL là một tính năng quan trọng giúp tự động xóa dữ liệu liên quan từ các bảng con khi một bản ghi chính bị xóa. Việc sử dụng DELETE CASCADE giúp tiết kiệm thời gian, tài nguyên hệ thống và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nên sử dụng tính năng này cẩn thận để tránh xóa dữ liệu quan trọng một cách không chủ đích.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề update cascade sql server

Hành trình tự học SQL Server cùng MCI - Buổi 14 - FOREIGN KEY + ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
Hành trình tự học SQL Server cùng MCI – Buổi 14 – FOREIGN KEY + ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

Link bài viết: update cascade sql server.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này update cascade sql server.

Xem thêm: https://ketoandaitin.vn/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *